วิทยาศาสตร์


บุคลากรกลุ่มสาระ || ผลงานกลุ่มสาระ

 

นายสมเกียรติ วันแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาโท ) วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   - ( ปริญญาตรี ) คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางปริญดา ศรีอาจ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาโท ) วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์

   - ( ปริญญาตรี ) คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางสาวจารุณี ใจงาม

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : 

   - ( ปริญญาตรี ) วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์

 

นายธาดา ดอกไม้กุล

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : 

   - ( ปริญญาตรี ) คบ. ฟิสิกส์

 

นางสาววิมล คล้ายฉิม

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาโท ) วท.ม. เคมีประยุกต์

   - ( ปริญญาโท ) ศษ.ม. บริหารการศึกษา

   - ( ปริญญาตรี ) วท.บ. (ศศ) เคมี

 

นางสาวทัศวรรณ กลิ่นอุบล

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : 

  - ( ปริญญาโท ) ศษ.ม. บริหารการศึกษา

  - ( ปริญญาตรี ) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  - ใบประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรประกอบวิชาชีพครู

 

นางสาวหฤทัย ยอดแก้ว

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาโท ) วท.ม. สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

   - ( ปริญญาตรี ) คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางสาววิดาด หะยีตาแฮร์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาโท ) ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

   - ( ปริญญาตรี ) วท.บ. (ศษ) เคมี

 

นางสาวกรรณิการ์ ขวัญมิ่ง

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาโท ) วท.ม. เคมีประยุกต์

   - ( ปริญญาตรี ) วท.บ. (ศศ) เคมี

   

นางภวันรัตน์ นาคยาน

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : 

   - ( ปริญญาตรี ) คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางสาวกรกตพรม ทรายแก้ว

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาตรี ) วทบ. ชีววิทยา

 

นางกันยารัตน์ ดอกไม้กุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาตรี ) คบ. ฟิสิกส์

 

นายสุรพงศ์ นามนัย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาตรี )

 

นายอำนาจ จันอุปถัมภ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาตรี )

 

นางสาวภาสิณี ขุนรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาตรี )

 

นางสาวธนวรรณ สุนทรรักษ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   - ( ปริญญาตรี )

 

 


e-Office
แหล่งเรียนรู้ ONLINEปฏิทิน โรงเรียน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128